Чрез маркетинговия одит:

 • Получавате навременна и достоверна информация за състоянието и постигането на Вашите маркетингови цели и активности по ключови показатели;
 • Разполагате с богат анализ, доказващ направените констатации;
 • Делегирате отговорности за отстраняване на несъответствията и проследяване предприетите действия в реално време;
 • Можете да въведете система за мотивация, обвързана с постигнатите резултатите и класацията служителите и обектите;
 • Повишавате ангажираността на персонала, чрез мотивационни програми;
 • Осигурявате спазване на вътрешните стандарти и политики от всеки служител;
 • Разполагате с репорти, трендове и дашборди за анализ на резултатите;
 • Повишавате клиентското преживяване и ангажираност.

Обхватът на одитите се определя съгласно вашите изисквания, като в общия случай включва:

 • Оценка и ревизия на маркетинговите стратегии и системи и оценка на степента, в която те се справят с изискванията на външната среда;
 • Ревизия на маркетинговите дейности, т.е. на отделните елементи от маркетинговия микс;
 • Анализ на бизнес мисия, корпоративни и маркетингови цели: яснота, измеримост като база за планиране и контрол; Съответствие на позицията на фирмата, на нейните възможности и възможностите на средата; реалистичност, яснота и съответствие на маркетинговите цели, на корпоративните цели и стратегии;
 • Маркетингова стратегия – състояние и съответствие на средата: яснота на формулировката и приемливост на стратегията; убедителност и мобилизираща сила; съобразност с икономическото състояние; адекватност на критериите за пазарно сегментиране;
 • Акуратност и външен вид и поведение на персонала; спазване на корпоративни стандарти и правила, общи впечатления на проверяващия, като може да обхваща и други елементи, в зависимост от Вашите нужди.