В това уведомление ще научите, как Бизнес Ден ЕООД използва личната информация за Вас в бизнес средата, ако сте:

 • Доставчик или ако представлявате организация, която е Доставчик;
 • Клиент или ако представлявате организация, която е Клиент;
 • Потребители на уеб услуги

Ние се отнасяме към това като „бизнес информация“.

„Доставчик“ означава настоящ или перспективен търговец, доставчик, подизпълнител или партньор на Бизнес Ден. „Клиент“ означава клиент, перспективен клиент или целеви клиент на Бизнес Ден. „Уеб потребител“ означава потребител на интернет сайта на Бизнес Ден. „Трета страна доставчик на услуги“ означава трета страна търговец или доставчик извън Бизнес Ден, който може да има достъп до бизнес информация при доставяне на услуги за Бизнес Ден. „Лична информация“ означава информация, свързана с конкретен човек или такъв, който може да бъде идентифициран, като тази информация се обработва от Бизнес Ден или от името на Бизнес Ден по автоматичен начин.

Каква бизнес информация събира Бизнес Ден?

Видът бизнес информация, която събира и използва Бизнес Ден зависи от конкретния бизнес контекст и целта, за която е събирана. Тя може да включва:

 • Данни за контакт (като името Ви, позицията, пола, работния адрес, телефонни номера, Е-мейл адрес, факс номера и т.н.);
 • Подробности за съответния Ви опит и/или академични и професионални квалификации (например, ако сте нает от търговец);
 • Подробности за Вашия бизнес и други интереси и възможности (например, къде се съхранява информацията в базата данни за управление на връзките с клиенти);

За потребители на уеб-сайта, информация свързана с използването на уеб сайта на Бизнес Ден, включително съдържанието на уеб-формулярите, участия във всякакви дискусионни форуми и преглед на историята, IP адреси и местата, които посещавате на уеб-сайта на Бизнес Ден;

Подробности за кредитни карти, кредитоспособност и друга финансово свързана информация, като номер на банковата Ви сметка и друга информация отнасяща се до плащания, събрана за целите на бизнес сделка;

Какво прави Бизнес Ден с Вашата бизнес информация?

Обикновено Бизнес Ден използва само бизнес информация за една или повече цели свързани с бизнеса:

 • Договаряне, сключване и изпълнение на договори с клиенти (включително предоставяне на разностранни услуги и консултации);
 • Управление на сметки и документи на Бизнес Ден;
 • Рекламиране, маркетинг и връзки с обществеността (включително директен маркетинг);
 • Маркетингови проучвания и анализ на конкурентите;
 • Договаряне, сключване и изпълнение на договори с доставчици;
 • Комуникация с хора, които са или представляват Клиенти, Доставчици и Потребители на уеб-сайта;
 • Разработване на уеб-сайта на Бизнес Ден, включително ползването на аналитичен софтуер;
 • Подкрепа на дейностите, свързани с корпоративната социална отговорност на Бизнес Ден;
 • Подпомагане сигурността на местата, където Бизнес Ден има бизнес, уеб-сайтовете и други;
 • Спазване на правната и нормативна уредба и оценка на вътрешния контрол и одити (включително водени от вътрешни и външни доставчици на одиторски услуги за Бизнес Ден);
 • Управление на задлъжнялостта; и/или
 • Получаване на правни съвети, включително за съдебни производства и съдебни дела

Принципи на Бизнес Ден за защита на данни

Бизнес Ден спазва следните принципи във връзка в бизнес информацията:

 • Обработваме я справедливо и в съответствие със закона;
 • Обработваме я за конкретни законни бизнес цели и не по начин, който е несъвместим с тези цели без Вашето знание и/или съгласие;
 • Използваме бизнес информация, която е адекватна, уместна и не е прекомерна за целта, за която се събира;
 • Защитаваме я срещу случайно или незаконно унищожение или случайна загуба, промяна, неправомерно разкриване или достъп, като се използват подходящи технически и организационни мерки;

На кого се разкрива Вашата бизнес информация?

Бизнес Ден ограничава достъпа до бизнес информация до хора в компанията, които „имат нужда да знаят“ тази информация. Като компания, която развива бизнес в България с определени споделени услуги и ресурси, има ситуации, в които тази „нужда да знае“ изисква вашата информация да бъде прехвърлена към Бизнес Ден в друга държава, включително държави, които не осигуряват правна защита на личната информация. Все пак, целта на политиката за защита на информация на Бизнес Ден е да осигури защита във всяка страна, където Бизнес Ден осъществява бизнес.

Обикновено Бизнес Ден ракрива Ваша бизнес информация извън Бизнес Ден и извън доставчици на услуги като трета страна само:

 • Когато това се изисква от закона;
 • Когато е необходимо да се ангажира трета страна доставчик на услуги;
 • В отговор на законово искане за съдействие от полицията или друга агенция за прилагане на закона;
 • За да се защитят важни лични интереси;
 • За да се потърси правен съвет от външни адвокати на Бизнес Ден или във връзка със съдебен спор с трета страна;
 • Във връзка с продажбата, покупката или сливането на бизнес; или
 • В съответствие с приложими местни закони.

Упражняване на Вашите права

Потребители на уеб-сайта, клиенти и тези, които представляват клиенти

Ако желаете да получите копие на каквато и да е бизнес информация за вас или ако искате да я актуализирате или коригирате или искате Бизнес Ден да спре да изпраща Ваши маркетингови материали, било генерално или посредством определена медия, моля, свържете се с Бизнес Ден.

Ако искате копие на Вашата бизнес информация или да я актуализирате или коригирате, моля, свържете се с нас на business@businessday.bg

Ако сте притеснени, как Бизнес Ден използва Вашата бизнес информация, като първа стъпка трябва да повдигнете въпроса, като пишете на Бизнес Ден на имейл адреса по-горе.

Ние ще Ви отговорим писмено в разумни срокове, като изложим своите заключения заедно с подробни действия, които възнамеряваме да предприемем.

Посетете:  https://ec.europa.eu/